SpäťÚvod / O spoločnosti / Politika kvality

Politika kvality

K

  valitou poskytovaných služieb získavať nových zákazníkov a udržiavať si priazeň súčasných.

V

  šetkým zákazníkom ponúkať služby na vysokej úrovni, a tým si budovať dobré meno v rámci celej Európy.

A

  nalyzovať nezhody vzniknuté počas prepravných procesov a tým predchádzať ich  prípadnému vzniku; zabezpečiť prevenciu vzniku nezhôd vzhľadom do budúcnosti.

L

  en trvalým rozvíjaním zavedeného systému manažérstva kvality vytvárať podmienky pre  trvalé zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a prosperity spoločnosti.

I

  ba tímová práca všetkých zamestnancov, organizovaná a riadená vedúcimi pracovníkmi, zabezpečí efektivitu poskytovaných služieb.

T

  rvalé zlepšovanie kvality poskytovaných služieb zabezpečiť správnym a včasným rozhodovaním vedenia spoločnosti.

A

  daptovať systém práce organizácie na nové európske podmienky.

 

Ing. Pavel Skalický
konateľ